STATUT
stowarzyszenia
Hrabstwo i Gmina Dowspuda


Rozdział I
Postanowienia ogólne
Artykuł 1
Hrabstwo i Gmina Dowspuda zwane dalej "Stowarzyszeniem" posiada osobowość prawną.
Artykuł 2
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Dowspuda..
2. Stowarzyszenie może tworzyć swoje przedstawicielstwa (biura) na terenie kraju i za granicą.
Artykuł 3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Swoim działaniem Stowarzyszenie otacza szczególną troską historyczne Dobra Dowspudzkie, dalej zwane Regionem Dowspuda lub Regionem Dowspudzkim, należące do Ludwika Michała hrabiego PACA (przed ich konfiskatą po 1831 roku), w granicach administracyjnych dawnej Gminy Dowspuda.
Artykuł 4
1. Symbolem Stowarzyszenia jest Gozdawa - rodowy herb Paców, w formie stosowanej przez Ludwika Michała hrabiego Paca, którego zachowanym materialnie wzorcem jest uwieńczenie bramy Pałacu Paca w Warszawie przy ulicy Miodowej, tj. lilia na polu tarczy zwieńczonej koroną z trzema piórami.
2. W charakterze znaku promocyjnego Stowarzyszenia mogą być stosowane ponadto:
1) kompozycje nazwy Stowarzyszenia, np. Dowspuda H & G, H & G Dowspuda lub DOWSPUDA,
2) kontur Pałacu Paca w Dowspudzie, opatrzony pełną nazwą Stowarzyszenia lub jedną z jego kompozycji, o których mowa w pkt. 1).
3. Symbol i znaki Stowarzyszenia służą przede wszystkim potwierdzeniu tożsamości Stowarzyszenia i jego związku z historią i tradycjami Regionu Dowspuda oraz promocji Stowarzyszenia i jego działań.
4. Symbol i znaki Stowarzyszenia są chronione prawnie.
5. Szczegółowe zasady stosowania symbolu i znaków Stowarzyszenia oraz ich wielkość i formę określą władze Stowarzyszenia w odrębnym regulaminie.
Artykuł 5
1. Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych.
2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
3. Stowarzyszenie utrzymuje współpracę głównie z miejscowościami i regionami na terenie kraju oraz za granicą, które w jakikolwiek sposób mają związek z życiem i działalnością Ludwika Michała hrabiego Paca, jego rodziny oraz jego spadkobierców.
4. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub powierzać prowadzenie swoich spraw innym osobom fizycznym lub prawnym na zasadach określonych w prawie cywilnym.
5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
6. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w
przepisach szczególnych.
Artykuł 6
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust.1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział II
Cele i sposoby działania
Artykuł 7
1. Celem Stowarzyszenia jest kultywowanie tradycji Regionu Dowspuda i jego mieszkańców oraz rozwój kulturowy, społeczny i gospodarczy Regionu Dowspuda i jego mieszkańców, z udziałem mieszkańców i sympatyków Regionu Dowspuda, na ich własną odpowiedzialność i według demokratycznych zasad.
2. Swoim działaniem Stowarzyszenie zmierza do:
1) integracji Regionu Dowspuda z kulturą i gospodarką europejską,
2) utrzymywania i kultywowania lokalnej kultury, obyczajowości i tradycji,
3) stworzenia dogodnych warunków dla społeczności lokalnych do skutecznego kierowania i zarządzania sprawami publicznymi,
4) rozwoju drobnej przedsiębiorczości w Regionie Dowspuda, na bazie lokalnych zasobów materialnych i ludzkich oraz we współpracy z władzami i samorządami lokalnymi oraz z zagranicą.
Artykuł 8
1. Osiągnięciu celów Stowarzyszenia służą następujące działania:
1) upowszechnianie wiedzy o historii i tradycjach Regionu Dowspuda oraz o losach ludzi z nim związanych,
2) inicjowanie oraz wspieranie wszelkich działań sprzyjających Regionowi Dowspuda i jego mieszkańców,
3) tworzenie lokalnych ośrodków gospodarczych, kulturalnych i społecznych integrujących mieszkańców Regionu Dowspuda wokół wspólnych celów, kształtujących osobowość i umożliwiających urzeczywistnianie indywidualnej przedsiębiorczości,
4) udzielanie pomocy mieszkańcom Regionu Dowspuda w ich rozwoju osobistym i kulturowym, w poznawaniu innych kultur i systemów komunikowania się z ludźmi o innych językach narodowych,
5) sprzyjanie rozwojowi twórczości ludowej Regionu Dowspuda, jej promocja oraz promocja twórców tej twórczości,
6) ochrona środowiska naturalnego oraz troska o zdrowie mieszkańców Regionu Dowspuda,
7) współpraca z władzami i  samorządami społeczności lokalnych innych podobnych regionów w kraju i za granicą,
8) reprezentowanie Regionu Dowspuda i jego mieszkańców w stosunkach na zewnątrz.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
Artykuł 9
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.
3. Członkiem Stowarzyszenia może być każdy, kto akceptuje statut, cele i zasady działania Stowarzyszenia i spełnia jeden z następujących warunków:
1) przebywa w Regionie Dowspuda (ma stałe lub czasowe miejsce zamieszkania) lub posiada nieruchomość na tym obszarze,
2) urodził się w Regionie Dowspuda. lub wywodzi się z przodków tego regionu,
3) jest historycznym spadkobiercą Ludwika Michała hrabiego Paca lub wcześniejszych właścicieli Dóbr Dowspudzkich i udokumentuje to w sposób nie budzący wątpliwości,
4) udokumentuje swój związek z Regionem Dowspuda,
5) wyrazi na piśmie powody swojej sympatii dla Regionu Dowspuda i okaże swoje wsparcie na rzecz Stowarzyszenia.
Artykuł 10
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób przyczyniła się dla Stowarzyszenia.
3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji, po uprzednim potwierdzeniu jednego z warunków, o których mowa w art. 9 ust. 3.
4. Nadanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, na wniosek Zarządu.
Artykuł 11
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. Formach działania Stowarzyszenia,
3) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Stowarzyszenia,
4) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
5) noszenia odznaki organizacyjnej,
6) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu ze Stowarzyszenia,
7) wniesienia swego udziału na rzecz działalności gospodarczej Stowarzyszenia i uczestniczenia w tej działalności.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
2) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu,
4) przestrzegania zasad etyki zawodowej, doskonalenia zawodowego, wzbogacania kultury osobistej oraz pogłębiania wiedzy o historii i tradycjach Regionu Dowspuda.
Artykuł 12
1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w art.11 ust. 1 pkt. 2-6.
2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach Stowarzyszenia.
3.  Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich oraz innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.
Artykuł 13

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający jeden rok,
4) wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał lub regulaminów władz Stowarzyszenia.
5) wykluczenia ze Stowarzyszenia w związku z prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego w postaci kary dodatkowej pozbawienia praw publicznych,
6) pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu.
2. W przypadku określonym w ust.1 pkt 3 orzeka Zarząd. W przypadkach określonych w ust. 1 pakt 4 i 5 Sąd Koleżeński zobowiązany jest zawiadomić członka o wykluczeniu, podając przyczyny wykluczenia oraz wskazując prawo do wniesienia odwołania do sądu wyższej instancji lub Walnego Zebrania Członków, z określeniem terminu nie krótszego niż siedem dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.
3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa w Stowarzyszeniu stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna
Artykuł 14
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Koleżeński.
2. W przypadku, gdy liczba członków przekroczy 200 osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów, wybranych w proporcji jeden delegat na 15 członków. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.
3. Szczegółowy tryb wyboru delegatów określi Zarząd w formie regulamin.
Artykuł 15
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogę tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
3. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
Artykuł 16
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokoptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.
Artykuł 17
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na czternaście dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
Artykuł 18
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, a sprawozdawczo-wyborcze - w terminie określonym w art. 15 ust.1.
3. Walne zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, dwaj sekretarze, członkowie.
5.Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków i powołanych na nim komisji.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na umotywowane żądanie co najmniej pięćdziesięciu członków zwyczajnych.
8. W przypadkach określonych w ust.7 pkt. 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu czternastu dni od daty złożenia Zarządowi odpowiedniego wniosku.
9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
Artykuł 19

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
1) określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
2) uchwalanie zmian statutu,
3) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
4) uchwalanie budżetu,
5) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
7) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń oraz ulg i zwolnień od tych składek i świadczeń,
8) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
9) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
10) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
11) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
12) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
13) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.
Artykuł 20
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się co najmniej z pięciu członków, w tym Przewodniczącego Zarządu, 2 zastępców, sekretarza i skarbnika.
3. Jeżeli Zarząd liczy powyżej ośmiu członków, może ze swego grona powołać Prezydium. W skład Prezydium wchodzą Przewodniczący Zarządu, jeden zastępca, sekretarz i skarbnik.
4. Prezydium kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między posiedzeniami Zarządu. Zakres kompetencji Prezydium określa Zarząd.
5. Zasady działania Zarządu i jego Prezydium określa Zarząd.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
Artykuł 21
Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) określanie szczegółowych kierunków działania,
3) ustalanie projektu budżetu i preliminarzy,
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
6) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
7) powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
8) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
9) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
10) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
11) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
12) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
13) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
Artykuł 22
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym: przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.
Artykuł 23
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania (posiedzenia) Zarządu,
4) zwołanie w Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
Artykuł 24
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.
Artykuł 25
W przypadkach określonych w art. 23 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie (posiedzenie) Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.
Artykuł 26
1. Sąd Koleżeński składa się z pięciu członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.
Artykuł 27
1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie co najmniej trzyosobowym.
2. Zespołowi rozpoznającemu sprawy przewodniczy przewodniczący lub wiceprzewodniczący Sądu.
3. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także prawa odwołania się do Walnego Zebrania Członków.
Artykuł 28
Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:
1) rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu,
2) rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów między członkami a władzami Stowarzyszenia jak również sporów między członkami Stowarzyszenia,
3) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
4) orzekanie w kwestiach zgodności ze statutem wewnętrznych przepisów, uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia.
Artykuł 29
Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) zawieszenia w prawach członkowskich na okres od trzech miesięcy do jednego roku,
4) wykluczenie ze Stowarzyszenia.
Artykuł 30
Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Artykuł 31
Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez ten Sąd.

Rozdział V
Majątek i fundusze
Artykuł 32
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Artykuł 33
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) opłaty wpisowe i składki członkowskie,
2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
3) dotacje,
4) darowizny, zapisy i spadki,
5) wpływy z działalności statutowej.
2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd, w ciągu sześciu tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Artykuł 34
1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: przewodniczącego Zarządu i skarbnika.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis przewodniczącego Zarządu.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
Artykuł 35
1. Zmiany statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymagają kwalifikowanej większości głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Zmiany statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w art.17 ust. 3 należy załączyć projekt stosownych uchwał.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Rozdział VII
Przepisy przejściowe
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.