Gmina Bakałarzewo
________________________________________________________________
Powierzchnia: 123 km
Ludność: 3.230
Wójt: Czesław Staniszewski
Adres: Urząd Gminy, 16-423 Bakałarzewo, ul. Rynek 3
Tel.: (087) 5693308Z kart historii

Swoje istnienie zawdzięcza królowi Zygmuntowi Staremu, zaś nazwę Mikołajowi Michnowiczowi. W 1514 r. król nadal braciom Mikołajowi i Stanisławowi Michnowiczom puszczę położoną między rzeką Rospudą i jeziorami a granicą krzyżacką. Mikołaj - marszałek i pisarz litewski - powszechnie nazywany był "Bakałarzem", bowiem posiadał taki tytuł. Stąd wzięła się nazwa jego włości.
Po rozbiorach Bakałarzewo znalazło się w zaborze pruskim. Następnie wchodziło w skład Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. W 1800 roku Bakałarzewo liczyło 76 domów i 620 mieszkańców. W 1890 roku Bakałarzewo utraciło prawa miejskie.
W czasie działań wojennych Bakałarzewo zostało zniszczone w 98%.
Od Północy Gmina Bakałarzewo graniczy z Hrabstwem i gminą Dowspuda.