Zmiana konstytucji RP

czwartek 12 listopada 2015

Tekst opublikowany 10 listopada 2015 (we wtorek) na Facebook - Aleksander Radzaj.
Tekst przesłany 10 listopada 2015 na adres biuro prasowe Sejmu RP.
Tekst doręczony 12 listopada 2015 (dzisiaj) do biura poselskiego Jarosława Zielińskiego w Suwałkach o godz. 11:28.

O powyższym został poinformowany przewodniczący Rady Europy w 2012 roku.

PRAWO H&G Dowspuda* dotyczące konstytucyjności prawa miejscowego w związku ze zwołanymi przez Prezydenta RP sesjami Sejmu i Senatu RP nowej kadencji na dzień 12 listopada 2015 r. Pan dr Andrzej Duda jako Prezydent RP prowadzi politykę odpowiadającą zasadom demokracji, uwzględniającym prawa społeczności lokalnych i sprzyjającą ich rozwojowi w skali kraju. Załączam tekst prawa miejscowego – Prawo H&G Dowspuda z 10 listopada 2015 r. – które wypełnia lukę w regulacji spraw ważnych, dotąd nie unormowanych lub niedostatecznie w tekście Konstytucji RP z 1997 r. Z Asbuda (Dowspuda), we wtorek 10 listopada 2015 – Aleksander Radzaj.
e-mail: adgenea@hotmail.com
tel. 0046 760 894 977
----
Prawo H&G DOWSPUDA nr 01-10-11-2015
Na podstawie art. 87 ust. 2 Konstytucji RP i statutu Hrabstwa i Gminy Dowspuda (dalej H&G Dowspuda) - samorządu lokalnego z siedzibą w Dowspudzie (stowarzyszenia) - przyjmuje się, że określone w art. 104 ust. 2 Konstytucji RP ślubowanie posłów i senatorów, ujęte słowami „przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej” w odniesieniu do Konstytucji RP oznacza:
1.
Konstytucję RP w brzmieniu uwzględniającym oczywiste błędy w konstrukcji jej tekstu i tłumaczeniu z innych języków (też jej zasad podstawowych), wykazanych w Obwieszczeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 sierpnia 2006 r. o sprostowaniu błędu (Dz. U. Nr 154 z 2006 r., poz. 1107), co dotyczy ratyfikowanej przez Polskę bez zastrzeżeń w 1994 r. Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego (Strasburg, 15 października 1985 r.) oraz otworzonego na jej podstawie samorządu Lokalnego H&G Dowspuda.
2.
Przy braku zastrzeżenia, ślubowanie posłów i senatorów złożone na pierwszym posiedzeniu w dniu 12 listopada 2015 r. oznaczać będzie potwierdzenie praw, na jakich zostało utworzone H&G Dowspuda jako samorząd lokalny, działający nieprzerwanie od 1995 r. w formie prawnej stowarzyszenia.
3.
Postanowienia ujęte w pkt 1 i 2 wyżej mają zastosowanie także w odniesieniu do powszechnie obowiązującego prawa polskiego, normującego urząd Prezydenta RP, Rządu RP i innych instytucji publicznych.
4.
W stosowaniu i interpretacji tekstu niniejszego prawa za podstawowy przyjmuje się tekst opublikowany w języku narodowym polskim.
5.
Niniejsze prawo nie implikuje zobowiązań finansowych budżetu państwa.
Dowspuda, 10 listopada 2015 roku
(-) Aleksander Radzaj
(dr nauk prawnych)
Przewodniczący Zarządu – Wójt H&G Dowspuda
*) Identyfikaktor podmiotu H&G Dowspuda: KRS 0000025558.
Od 2012 roku H&G Dowspuda jest niezależnie od Polski stroną Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, sporządzonej w Strasburgu 15 października 1985 r. (deklaracja przystąpienia – 2012 r.).
W odniesieniu do Konstytucji RP reguły tego prawa od ponad roku mają zastosowanie w obrębie granic administracyjnych H&G Dowspuda oraz w odniesieniu do podmiotów i społeczności lokalnych tego samorządu.

-----
RIGHT H & G Dowspuda * concerning the constitutionality of the local law in connection with by the President sessions of the Sejm and Senate of the new term on 12 November 2015. Dr. Andrzej Duda as President of the Republic has a policy corresponding to the principles of democracy, taking into account the rights of local communities and contribute to their development in the country. Enclose the text of the local law - Law H & G Dowspuda of 10 November 2015. - Which fills a gap in the regulation of important issues so far not regulated or insufficiently in the text of the Constitution of 1997. From ASBUDA (Dowspuda) on Tuesday November 10, 2015 – Aleksander Radzaj
e-mail: adgenea@hotmail.com tel. 0046 760 894 977

Right H & G Dowspuda No. 01-10-11-2015
Pursuant to art. 87. 2 of the Constitution and the Statute of the County and Municipality Dowspuda (hereafter H & G Dowspuda) - local government, based in Dowspuda (associations) - it is assumed that set out in Art. 104 paragraph. 2 of the Constitution the oath of deputies and senators, included the words "to observe the Constitution and other laws of the Republic of Polish" in relation to the Constitution means:
1.
Constitution of the Republic of Poland in the version takes into account the obvious errors in the construction of the text and the translation from other languages (also its fundamental principles), disclosed in the Announcement of the Minister of Foreign Affairs dated 22 August 2006. Rectify an error (Dz. U. No 154 of 2006, pos. 1107) concerning ratified by Poland without reservations in 1994. European Charter of Local Self-Government (Strasbourg, 15 October 1985.) and-opened on the basis of the local government of H & G Dowspuda.
2.
In the absence of objections, vow MPs and senators made at the first meeting on 12 November 2015. Will mean the confirmation of the rights for which it was created, H & G Dowspuda as local government, operating continuously since 1995. In the legal form of the association.
3.
The provisions set out in paragraphs 1 and 2 above shall also apply in respect of universally binding Polish law regulating the office of President of the Republic, the Government and of other public institutions.
4.
In the application and interpretation of the text of this law for the primary, the text published in the national language of Polish.
5.
This right does not imply any financial obligations of the state budget ..
Dowspuda 10 November 2015
(-) Aleksander Radzaj
(Doctor of Laws)
Chairman of the Board - Mayor of H & G Dowspuda
*) Identyfikaktor company H & G Dowspuda: KRS 0000025558.
Since 2012, H & G Dowspuda independently of the Polish party to the European Charter of Local Self-Government, signed in Strasbourg on 15 October 1985. (Declaration of accession - 2012.).
With respect to the Polish Constitution, the rule of law more than a year apply within the administrative borders of H & G Dowspuda and in respect of the entities and local communities to self-government.
-----

Droit H & G Dowspuda * concernant la constitutionnalité de la loi locale dans le cadre les sessions, gérés par le président, de la Diete et du Sénat de la nouvelle période, le 12 Novembre 2015. Dr Andrzej Duda en tant que président de la République a une politique correspondant aux principes de la démocratie, en tenant compte des droits des communautés locales et de contribuer a leur développement dans le pays. Placez le texte de la loi locale - Droit H & G Dowspuda du 10 Novembre 2015. - Quel comble une lacune dans la réglementation des questions importantes pour l'instant pas réglementé ou insuffisamment dans le texte de la Constitution de 1997. ASBUDA (Dowspuda) le mardi 10 Novembre, ici a 2015 – Aleksander Radzaj
e-mail: adgenea@hotmail.com
tel. 0046 760 894 977

Droite H & G Dowspuda n ° 01-10-11-2015
Conformément a l'art. 87. 2 de la Constitution et le statut du comté et de la municipalité Dowspuda (ci-apres H & G Dowspuda) - gouvernement local, basé a Dowspuda (associations) - il est supposé que définie dans l'art. 104 paragraphe 2 de la Constitution, le serment des députés et sénateurs, inclus les mots Ť d'observer la Constitution et les autres lois de la République de PologneŤ par rapport a la Constitution signifie:
1.
Constitution de la République de Pologne dans la version prend en compte les erreurs évidentes dans la construction du texte et la traduction des autres langues (aussi ses principes fondamentaux), décrit dans l'annonce du ministre des Affaires étrangeres en date du 22 Aout 2006. rectifier une erreur (Dz. U. n ° 154 de 2006, pos. 1107) concernant ratifiée par la Pologne sans réserve en 1994. Charte européenne de l'autonomie locale (Strasbourg, le 15 Octobre 1985.) et ses portes sur la base du gouvernement local de H & G Dowspuda.
2.
En l'absence d'objections, les députés de vou et sénateurs ont fait a la premiere réunion, le 12 Novembre 2015. signifiera la confirmation des droits pour lesquels elle a été créée, H & G Dowspuda que le gouvernement local, fonctionnant en continu depuis 1995. Dans la forme juridique de l'association.
3.
Les dispositions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont également applicables en matiere de droit polonais universellement contraignant réglementant le bureau du président de la République, le Gouvernement et d'autres institutions publiques.
4.
Dans l'application et l'interprétation du texte de cette loi pour le primaire, le texte publié dans la langue nationale du polonais.
5.
Ce droit ne signifie pas toutes les obligations financieres du budget de l'Etat.
Dowspuda 10 Novembre ici a 2015
(-) Aleksander Radzaj
(Docteur en droit)
Président du Conseil - Mairie de H & G Dowspuda
*) Identyfikaktor société H & G Dowspuda: KRS 0000025558.
Depuis 2012, H & G Dowspuda indépendamment de la partie polonaise de la Charte européenne de l'autonomie locale, signée a Strasbourg le 15 Octobre 1985. (Déclaration d'adhésion - 2012).
En ce qui concerne la Constitution polonaise, la primauté du droit plus d'un an applique intérieur des frontieres administratives de H & G Dowspuda et a l'égard des entités et des communautés locales a l'autonomie gouvernementale.